Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  1.1. “New Sky” verwijst naar de bedrijfsnaam, die verantwoordelijk is voor het aanbieden van de diensten die in deze algemene voorwaarden worden beschreven.
  1.2. “Klant” verwijst naar de persoon of het bedrijf dat gebruikmaakt van de diensten van New Sky.
  1.3. “Diensten” verwijst naar alle producten, diensten en software die New Sky aanbiedt aan de klant.

 2. Toepasselijkheid
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen New Sky en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Aanbiedingen en offertes
  3.1. Alle aanbiedingen en offertes van New Sky zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 4. Prijzen en betalingen
  4.1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  4.2. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 5. Levering van diensten
  5.1. New Sky zal zich inspannen om de diensten met zorg en vakmanschap uit te voeren, in overeenstemming met de overeengekomen specificaties.
  5.2. Indien tijdige levering van de diensten niet mogelijk is, zal New Sky de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen in overleg treden over een nieuwe leveringstermijn.

 6. Aansprakelijkheid
  6.1. New Sky is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van New Sky.
  6.2. De aansprakelijkheid van New Sky is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van New Sky in het desbetreffende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.

 7. Garantie
  7.1. New Sky garandeert dat de geleverde diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van welke gebreken ook.

 8. Intellectuele eigendomsrechten
  8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten en producten blijven eigendom van New Sky, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 9. Geheimhouding
  9.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

 10. Overmacht
  10.1. New Sky is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 11. Geschillen
  11.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen New Sky en de klant is het Nederlands recht van toepassing.
  11.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen New Sky en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 12. Wijziging en uitleg van de voorwaarden
  12.1. New Sky behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  12.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 13. Gebruik van diensten en vertrouwelijkheid
  13.1. De klant verbindt zich ertoe de werkzaamheden voortkomend uit de diensten van New Sky niet te delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Sky. Dit geldt voor alle informatie, documentatie, software of andere materialen die in het kader van de dienstverlening zijn verstrekt.
  13.2. Indien de klant deze verplichting schendt, behoudt New Sky zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, waaronder het eisen van een schadevergoeding.

 14. Duur en beëindiging van overeenkomsten
  14.1. Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  14.2. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 15. Opschorting
  15.1. New Sky is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

 16. Reclames
  16.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan New Sky.
  16.2. Indien een klacht gegrond is, zal New Sky de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden.

 17. Overige bepalingen
  17.1. Indien New Sky bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door de klant aangeleverde gegevens, materialen of faciliteiten, staat de klant ervoor in dat deze geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en vrijwaart de klant New Sky voor aanspraken van derden ter zake.